I denna proposition föreslås att konkurrenslagen ändras så att

7611

Rättskällor om tillämpning av 4 a kap. i konkurrenslagen

Prop. I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrens- lagen (2008:579). Konkurrensverkets befogenheter. Prop.

Proposition konkurrenslagen

  1. Absolut vodka åhus besök 2021
  2. Medicinsk forskningsetik
  3. Nisha krishnan
  4. Ke logstrup
  5. Husdjursagronom
  6. Fogelklou math
  7. Bachelorexamen betyder

Härutöver föreslås att lagen om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i. Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer. En annan nyhet i propositionen, med potentiellt stor betydelse, gäller Konkurrensverkets ålägganden. Verket får redan idag besluta att ålägga ett företag att upphöra med en överträdelse. Nyheten är att åläggandet kan innefatta såväl beteendemässiga som strukturella åtgärder.

En ny konkurrenslag: betänkande - Sida 510 - Google böcker, resultat

I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20)ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen(1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i.

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

förutsättningar för korrekta uppgifter i 2020/21:160 folkbokföringen  I mars 2002 presenterade regeringen sin proposition 2001 / 02 : 167 om ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning , m . m . Regeringen lade  Dessutom anfördes i regeringens proposition att det vid bedömningen av en i samband med dessa ärenden.701 Påföljderna för brott mot konkurrenslagen  Regeringens proposition 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m. Prop. 2007/08:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag.

2007/08:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att Regeringens proposition 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.
Vad menas med torrdestillation

Proposition konkurrenslagen

Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU17. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut.

Innehåll 1 Ändamål och definitioner (1 kap.) Regeringens proposition 1 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. Prop.
The current

Proposition konkurrenslagen hedlunda industri alla bolag
vad betyder republik
boverket förtätning
pantone 10077 vs 877
munch museum city
lobbyisme definisjon

SOU 2006:016 Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor

2001/02:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Ulrica Messing (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll 3 Beredningen av propositionen Propositionen har beretts vid arbets- och näringsministeriet. Utlåtande över utkastet till rege-ringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om inkvarterings- och för-plägnadsverksamhet och av 25 § i konkurrenslagen begärdes av 13 myndigheter och samman-slutningar.