Introduktion I och II. - ppt ladda ner - SlidePlayer

4088

Mål C-311/06: Consiglio Nazionale degli Ingegneri mot

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller liknande. Man har rätt att göra extensiva tolkningar- men inte så att det faller över i en analogi! • Extensiv tolkning • Restriktivt tolkning Lagtolkning • Lex superior • Lex posterio • Lex specialis När lag saknas • E contrario (motsatsslut) • Analogisk tillämpning Restriktiv tolkning - Snäv tolkning av rättsregeln - Ska användas vid tvångsåtgärder - Används när saken gäller betungande åtgärder - LVU, LVM. Extensiv tolkning - Utvidgade tolkning - Vid tolkning av rättsregeln - Tillämpas om det är till fördel för den enskilde - SoL • Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning • Rektangeln: analogi/ e contrario‐slut x xxxx x x Rättsfallsanalys Stare Decisis Kanske beroende på att man redan hade börjat övergå till en mer extensiv renskötsel Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.

Extensiv restriktiv tolkning

  1. Mätmaskin på engelska
  2. Företags bild

Objektiv teleologisk tolkning-- att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället. Separat från dessa kan olika tekniker användas för att bestämma framförallt innehållet i de begrepp som lagtexten använder: Extensiv lagtolkning; Restriktiv lagtolkning; Analogisk lagtillämpning; E contrario-slut Lagtolkning Bokstavstolkning Extensiv tolkning Restriktiv tolkning Teleologisk tolkning Om ingen tillämplig lag finns Analog tillämpning av annan lag Slutsats e-. Inom straffrätten anses en extensiv lagtolkningsmetod inte få förekomma. Rätt. En extensiv lagtolkning innebär en utvidgad tolkning av lagtexten Vid en extensiv tolkning av en lagbestämmelse kan lagens ändamål leda till att vi utvidgar betydelsen av bestämmelsens innehåll till att omfatta en händelse som går något längre än ordalagen.

Johan Bärlund

Extensiv och restriktiv tolkning I många fall är en lagregel skriven så att det är oklart om den kan tillämpas i ett visst fall. Om en domstol i ett sådant fall väljer att tillämpa lagregeln kallas det att domstolen gör en extensiv tolkning.

Sveriges statsförfattningsrätt: bandet. Sveriges nuvarande

Denna beräknas som högsta PEF-värdet minus lägsta PEF-värdet dividerat med medelvärdet under Eftersom restriktiv lungsjukdom påverkar området runt dina benstrukturer, andningsmuskler och nerver kanske du inte har muskelstyrka nog att andas själv. Som du kan föreställa dig kommer du inte att ha mycket energi att göra många av de saker du gillar om du inte kan andas ordentligt under dagen. Introduktion I och II Restriktiv tolkning av ”affärsmässiga skäl” när HFD avgör mål om ränteavdrag Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort de s.k. räntesnurremålen. Enligt domstolen kan förvärv av delägarrätt ske genom nyemission och det belgiska s.k.

Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad är syftet med förbudet? Troligen för att undvika spill och kladd i Extensiv tolkning. Denna metod betyder att man konstaterar att regeln är tillämplig inom ett visst område, men att man även kan tillämpa denna specifika regel även på frågor som inte faller inom just detta område. Restriktiv tolkning. Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Restriktiv tolkning En restriktiv tolkning kan sägas vara motsatsen till en extensiv tolkning; man tillämpar alltså regeln på ett mer avgränsat område än vad som omedelbart kan följa av dess ordalydelse RK 2009:4: Föreläggande enligt 7 kap.
Rolf olsson anderslöv

Extensiv restriktiv tolkning

84. Engelsk översättning av 'extensiv' - svenskt-engelskt lexikon med många fler SwedishSkäl C är enligt min åsikt en extensiv tolkning av artikel 2 i rådets förslag en restriktiv uppfattning och ibland en extensiv uppfattning om dessa tjänster. Nedan ska de två rättsfallen tolkas ur två perspektiv, ett restriktivt och ett extensivt. Tanken är att se hur smalt eller brett advokatmålen skulle  framstå som restriktiv eller extensiv i förhållande till lagstiftningen, utifrån de etablerade principer för lagtolkning, bevisvärdering etc. som finns.

123 ff angående restriktiv tolkning), och man kan knappast göra gällande att HD gjort  instrument som extensiv (utvidgande) tolkning eller restriktiv (inskränkande) tolkning. Vilken av dessa två instrument som juristen väljer beror bland annat på   21 dec 2018 mot en mer restriktiv syn på extensiv tolkning av vaga bestämmelser som sätt föreskrivit vilka tolkningsmetoder som är tillåtna i EU-rätten.
Husdjursagronom

Extensiv restriktiv tolkning inc search
i arrow accent
nora kommun sophämtning
nidingbane svärd
personbil klass 2
nykvarns lackering
social utslagning engelska

Folkrätten missbrukad – BEVARA ALLIANSFRIHETEN

Vid domstolens bedömning finns det då stöd både för en restriktiv och för en extensiv tolkning. c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet. Man ska t.ex. inom straffrätten hellre fria än fälla.